Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO B2B PI-TEC

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Sklep internetowy https://www.pi-tec.pl (dalej określany jako Sklep) prowadzony jest PITOSZ Piotr Adamczyk, ul. Pszczelińska 102 05-805 Otrębusy PL534-232-35-71 (dalej określana jako PITOSZ).

§ 2

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej PI-TEC przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy w dowolnej formie zdeklarowali chęć dokonywania zakupów poprzez Sklep.

Sklep z uwagi na specjalistyczny charakter oferowanych produktów nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej, klientami sklepu mogą być tylko i wyłącznie przedsiębiorcy oraz instytucje.

§ 3

Asortyment Sklepu (towar z podaną ceną) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę klienta, która wymaga akceptacji Sklepu.

§ 4

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

 

II. Warunki dokonywania zakupów

§ 1

Sklep służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży pomiędzy PITOSZ i Klientem) za pośrednictwem sieci Internet (protokół https).

Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem.

§ 2

Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wyraziły chęć zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i którym PI-TEC przydzieliła konto w Sklepie (nadanie nazwy użytkownika, loginu i hasła). W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie danych go identyfikujących w Sklepie osobom trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień.

§ 3

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zarejestrowanie Klienta w Sklepie dostępnym pod adresem podanym w § 1 oraz aktualność danych Klienta.

§ 4

Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. PITOSZ nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi).

§ 5

Wysyłając zamówienie ze strony www Sklepu Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sklep jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji.

§ 6

Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta realizowane są następnego dnia roboczego. Klient może zamówić towar znajdujący się w Sklepie o podanej tam specyfikacji.

§ 7

Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub niepełnie wypełnionych formularzy zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody GEKO.

§ 8

Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest jako niezawarta. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia.

§ 9

Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem PITOSZ do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

III. Dane osobowe

§ 1

Dane osobowe klienta: imię, nazwisko, firma, adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail oraz telefon kontaktowy wprowadzane są do systemu sprzedaży w chwili w której Klient zgłasza wolę dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu. Klient zobowiązany jest na bieżąco weryfikować poprawność danych i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w tej mierze.

§ 2

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PITOSZ Piotr Adamczyk, 05-805 Otrębusy, NIP: 5342323571 zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Dane wykorzystane będą w celu realizacji zawartych umów sprzedaży. Klient został pouczony o prawie wglądu do tych danych, żądania ich zmiany oraz usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne.

§ 3

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Brak takiej zgody nie wpływa na obowiązek realizacji zamówienia przez Sklep.

IV. Płatności

§ 1

Termin płatności ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Informacja o sposobie płatności zawarta jest w treści faktury VAT. Sklep akceptuje płatności dokonane przelewem na konto bankowe sklepu podane w treści faktury VAT. W tytule płatności należy podać numer faktury VAT. Sklep może:

  • wstrzymać realizację zamówienia (zamówień);
  • zablokować możliwość dokonywania zakupów przez Klienta w przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności lub przekroczenia limitu kredytu kupieckiego ustalonego przez PITOSZ.

§ 2

Sklep nie obsługuje płatności przelewem za pośrednictwem serwisów transakcyjnych.

V. Warunki dostawy zamówień

§ 1

Dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z terminem uzgodnionym z obsługą Sklepu.

§ 2

W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę. W razie uszkodzenia paczki, niezgodności towaru z umową, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji pracownikowi firmy dostarczającej, a następnie telefonicznie pod numerem 506 892 129 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: piotr@pitosz.pl

Zastrzeżenia dotyczące stanu dostarczonej przesyłki powinny zostać zgłoszone osobie dostarczającej przesyłkę i wymagają spisania odpowiedniego protokołu reklamacyjnego. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dokonywania odbioru ilościowego i jakościowego każdej partii dostarczonych towarów, a w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, do zgłoszenia ich i wystąpienia z reklamacją przy dostawie. Jednakże wady jakościowe ukryte mogą zostać zgłoszone w kolejnym dniu roboczym po ich wykryciu, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od chwili ich wykrycia. Zgłoszenie braku ilościowego może nastąpić wyłącznie w chwili dostawy.

Niezależnie od powyższych obowiązków Klient zobowiązany jest złożyć reklamację telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

§ 3

Umowa zawarta ze Sklepem jest umową zawieraną na odległość.

§ 4

Klient nie może od umowy odstąpić, chyba że takie prawo wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

VI. Dostępność towarów

Zawartość Sklepu prezentuje aktualną ofertę towarów, które stanowią podstawę do złożenia oferty przez Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep ma prawo zaproponować Klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach.

W przypadku zgody klienta, zrealizowane będzie tak zmodyfikowane zamówienie. W przypadku braku takiej zgody, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego zamówienia, zaś Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia.

VII. Reklamacje i gwarancje

§ 1

Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez PITOSZ. W razie uwzględnienia reklamacji produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), Sklep zaoferuje do wyboru inny produkty, zaś w razie braku zgody na inny produkt zwróci kwotę otrzymaną od Klienta oraz wystawi korektę faktury VAT. Klient nie ma prawa odesłać towaru bez porozumienia ze Sklepem.

§ 2

Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta. Rękojmia w stosunkach między przedsiębiorcami jest wyłączona.

VIII. Prawa autorskie

§ 1

Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu chronione są prawami autorskimi Sklepu lub innych osób. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody PITOSZ lub innego uprawnionego podmiotu jest zabronione.

IX. Postanowienia końcowe

§ 1

Sklep zastrzega sobie prawo do:

  • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
  • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
  • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
  • przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
  • realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

§ 2

Dane przekazanie w wyniku wypełnienia arkusza rejestracyjnego są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

§ 3

Ilekroć w regulaminie mowa o przesyłaniu korespondencji e-mailem, oświadczenie uznaje się za prawnie skuteczne nawet wówczas, gdy zostało złożone bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Regulamin podlega prawu polskiemu. Regulamin może zostać zmieniony; aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.pi-tec.pl (zakładka Regulamin). W przypadku braku akceptacji dla zmian, Klient winien zaprzestać realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu, pod rygorem uznania, iż Regulamin w nowym brzmieniu akceptuje.